LỘ TRÌNH CỦA ĐỀ ÁN SỐ HOÁ TRUYỀN HÌNH Tính đến 31/12/2015, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm thủ đô

Trong giai đoạn một Cho tới 31/12/2015, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm TP. hà Nội (cũ), Thành

1 2 3 209