Vụ “ông điện, nước ngồi dưng hưởng lợi”: Sở tài chính “đá” phận sự cho Sở công thương nghiệp

Sở vốn đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc chỉ đạo thực hiện vấn đề bồi thường

Rèm cửa sổ đảm nhận cả 2 nhiệm vụ xin hứa tính thẩm mỹ và chức năng, chúng bổ sung cho nhau trong việc làm cho

Rèm cửa sổ đảm trách cả hai nhiệm vụ cam đoan tính thẩm mỹ và chức năng, chúng bổ sung

1 2 3 111